Rezultati projekta "Jačanje kapaciteta vladinog i civilnog sektora u Srbiji i Crnoj Gori za primjenu EU propisa za zaštitu prirode" | WWF

Rezultati projekta "Jačanje kapaciteta vladinog i civilnog sektora u Srbiji i Crnoj Gori za primjenu EU propisa za zaštitu prirode"

Natura 2000 u Crnoj Gori i Srbiji

Tokom 3,5 godine trajanja projekta, ustanovljene su 2 mreže NVO i prepoznate od strane vlasti; 200 profesionalaca iz područja očuvanja prirode učestvovalo je u razmjenama stručnjaka. 
	© Nataša Kovačević
Skadarsko jezero
© Nataša Kovačević

Područje Dinarskog luka predstavlja važnu točku
europskog biodiverziteta.

Iz tog razloga, proširenje Natura 2000 ekološke mreže na Centralnu i Istočnu Europu od izuzetnog je značaja za dostizanje ciljeva EU vezanih za očuvanje biodiverziteta. U protekle tri i pol godine, dostignut je važan napredak kroz više aspekata.

Tokom projekta uspješno su realizirana 4 osnovna cilja:

Institucije u Crnoj Gori ustanovile su funkcionalnu Natura 2000 bazu podataka, s kartografski ucrtanim i na terenu potvrđenim podacima do 2012.

Pružena je tehnička podrška Crnogorskoj Vladi kroz: pripremu EU referentne liste za vrste i staništa, kataloga Natura 2000 staništa u Crnoj Gori, pripremu vodiča za terensko kartiranje za floru i faunu i provedenu obuku za mapere; pripremu distributivnih mapa vrsta i staništa i uspostavljanje Biodiverzitetskog Informativnog Sistema.


Civilni sektor u Crnoj Gori i u Srbiji je obučen, osnažen i organiziran da uspješno provede svoju ulogu u procesima pridruživanja EU koji se odnose na zaštitu prirode.

Velika mreža ekoloških NVO podržava Naturu 2000 u Crnoj Gori i u Srbiji: 55 NVO u Srbiji, 37 u Crnoj Gori, a sve povezane s nekoliko izabranih NVO u BiH, Hrvatskoj i Albaniji. Obuka koja je organizirana za predstavnike NVO dala je odlične rezultate, poput razvijene strategije zagovaranja i veze sa institucijama u Briselu. Predstavnici mreže Natura 2000 Resursni centar Srbije imenovani su kao punopravni članovi Radne grupe i Savjeta za uspostavljanje mreže Natura 2000 u Republici Srbiji.


Ključni sektori Vlade u Crnoj Gori i u Srbiji razumiju EU politiku zaštite prirode, uspostavili su komunikaciju i započeli integraciju zahtijeva EU vezanih za zaštitu prirode u procese izrade zakona.

Zbog stručne razmjene, u kojoj je učestvovalo skoro 200 učesnika, ključni vladini sektori u Crnoj Gori i u Srbiji upoznali su se s EU politikom zaštite prirode.


Nacionalno zakonodavstvo i međunarodni okviri financiranja podržavaju održivi razvoj i zaštitu prirode u Crnoj Gori i u Srbiji.

Veliki utjecaj NVO u Srbiji prepoznat je u izradi Nacionalne strategije biodiverziteta i akcijskog plana (NBSAP), u reviziji i pripremi dopuna Zakona za zaštitu prirode i pripremi novog Pravilnika o ekološkoj mreži. NVO u Crnoj Gori bile su aktivne u reviziji zakonodavstva o zaštiti prirode (Zakon o zaštiti prirode, Uredba o procjeni utjecaja, Zakon o nacionalnim parkovima, Zakon o procjeni utjecaja, Zakon o šumama, Zakon o lovstvu, Prostornim planovima za područja posebne namjene).
Obje interesne grupe, NVO i vladine institucije, naučile su kako da učestvuju u predpristupnom planiranju financiranja i proglašavanju prioriteta financiranja. Rezultat ovog projekta je novi projekt financiran od strane EU IPA programa, kao i drugi prijedlozi projekta.Projekt u činjenicama:

 • - Oko 200 ljudi učestvovalo je
  u 6 stručnih razmijena

  - Osnovane su 2 mreže NVO:
  Natura 2000 Resursni centar
  Srbije i Natura 2000 Info
  centar Crne Gore

  - 92 NVO su članice ove dvije
  mreže

  - Održano je 7 treninga

  - Objavljeno je preko 200
  članaka o biodiverzitetu i Natura
  2000 na blogu Natura
  2000 u zapadnom Balkanu
  (ngonatura2000.blogspot.
  com) koji je posjetilo više od
  5000 ljudi iz 35 zemalja

  - 6 brojeva elektronskog biltena
  Natura 2000 u zapadnom
  Balkanu poslato je na preko
  400 adresa

  - Za 65 tipova staništa, 78
  životinjskih i 33 biljnih vrsta
  treba se uspostaviti Natura
  2000 područje u Crnoj Gori