DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama | WWF
 rel=
Rijeka Drava
© Goran Šafarek / WWF

Projekt „DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama“ primjenjuje inovativni pristup upravljanju rijekama i cilj mu je stvoriti primjer najbolje prakse za obnovu rijeka u Hrvatskoj i regiji.

Glavni je cilj projekta poboljšati ekosustav rijeke Drave u Hrvatskoj, što će se postići provedbom aktivnosti za obnovu rijeke u suradnji s nadležnim tijelima iz područja upravljanja vodama i zaštite prirode te nevladinim organizacijama.

Aktivnosti obnavljanja bit će od neizmjerne koristi za ugrožena staništa i vrste u Natura 2000 područjima, pridonijet će boljoj zaštiti od poplava u naseljenim područjima uz rijeku Dravu te povećati rekreacijsku vrijednost područja za lokalno stanovništvo.

Riječni ekosustavi među najugroženijim u Europi

Drava je jedna od posljednjih poluprirodnih rijeka u srednjoj Europi. Izgradnjom 22 hidroelektrane u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj rijeka je presječena i ostao je samo mali dio slobodnog toka, uglavnom u Hrvatskoj.

Ovim projektom sanirat će se ključne prirodne osobine riječnog ekosustava međusektorskom suradnjom Hrvatskih voda, javnih ustanova za zaštitu prirode i nevladinih udruga. Planirani postupci obnove obuhvaćaju otvaranje i stvaranje novih rukavaca, uklanjanje i mijenjanje obaloutvrda i ostalih vodnih građevina, kao i očuvanje retencijskih područja i prirodnih strmih riječnih obala.

Obnova staništa za ljude i prirodu 

Područje projekta DRAVA LIFE obuhvaća rijeku Dravu u duljini od 310 km i uključuje četiri Natura 2000 područja na površini od 67.800 hektara od Dubrave Križovljanske (322,8 rkm) do Osijeka (15 rkm). U projekt je uključena cijela dužina Drave u Hrvatskoj, osim dijela od Osijeka do ušća u Dunav (Park prirode Kopački rit).

Navedeni zahvati uvelike će koristiti brojnim ugroženim staništima i vrstama u Natura 2000 područjima. Obnova riječnih rukavaca i korita omogućit će bolju zaštitu od poplava u okviru postojećih poplavnih područja. Uz to, mjere obnove pridonose lokalnom snižavanju razina vode i preusmjeravanju toka vode za vrijeme poplava u urbanim područjima i u blizini mostova i sela.

Mjere obnove na sedam pilot područja provodit će se u skladu s načelima najboljih praksi u upravljanju rizicima od poplava (EU direktiva o poplavama) i izvoditi na način kojim se ne ugrožava sigurnost postojećeg sustava zaštite od poplava. To će se postići širenjem rukavaca i riječnog korita između nasipa, rušenjem ili mijenjanjem starih dijelova postojećih regulacijskih infrastruktura i uvođenjem suvremenih i ekološki prihvatljivih načina zaštite. Takva će obnova na održiv način integrirati očuvanje prirode i zaštitu od poplava.

Projekt će također pozitivno utjecati na zalihe podzemnih voda jer će se obnavljanjem poboljšati infiltracija riječne u podzemne vode i tako stabilizirati i podići razina podzemnih voda. To će također povećati otpornost ekosustava poplavnih područja Drave na negativne učinke klimatskih promjena.

Osim toga, projekt će povećati rekreacijsku vrijednost područja za lokalno stanovništvo koje se njime koristi za, primjerice, ribolov, kupanje i opuštanje.

Lokacije aktivnosti

Glavne aktivnosti u sklopu projekta provest će se na sljedećih sedam lokacija duž rijeke Drave:

  • Otok Virje (312 – 314,3 rkm)
  • Stara Drava Varaždin (289,3 – 292 rkm)
  • Donja Dubrava – Legrad (240 – 241,45 rkm)
  • Most Botovo (226,6 – 227,9 rkm)
  • Novačka (214 – 217 rkm)
  • Miholjački Martinci (104 – 106 rkm) i
  • Podravska Moslavina (96 – 98 rkm).
Tijekom provedbe partneri će uspostaviti obrazovne centre i poučne staze uz rijeku Dravu i dodatno provoditi postupke usmjeravanja posjetitelja. Uz to, organizirat će se nekoliko izložbi i provesti opsežne aktivnosti podizanja svijesti u suradnji s lokalnim stanovništvom i školama.

Projekt DRAVA LIFE pokrenut je 1. prosinca 2015. i trajat će do 30. studenoga 2020. godine. Za više informacija posjetite službenu stranicu projekta.

7 PODRUČJA OBNOVE

310 RIJEČNIH KILOMETARA DRAVE

4 NATURA 2000 PODRUČJA

67 800 HEKTARA U PET ŽUPANIJA

1000 METARA OBNOVLJENIH I SAČUVANIH RIJEČNIH OBALA

DRAVA LIFE PROJECT FACTSHEET

 
	© Arno Mohl
Drava
© Arno Mohl
 
	© Goran Šafarek
Bregunica je jedna od vrsta, koje će imati najviše koristi od obnove staništa
© Goran Šafarek
 
	© Goran Šafarek / WWF
Ribič na rijeci Dravi
© Goran Šafarek / WWF
 
	© WWF
Locations of field projects
© WWF