Ndikimi i madh i bujqësisë në specie dhe habitate | WWF

Ndikimi i madh i bujqësisë në specie dhe habitate

 rel=
Obradive površine
© D. Župan, DZZP
 
Bujqësia është esenciale për furnizimin me ushqim, për shumë fibra siç është pambuku, si dhe për zgjedhje të reja energjetike si bioderivatet.
 
Po ashtu është industria më e madhe botërore që punëson mbi një miliardë njerëz dhe krijon ushqim në vlerë mbi një trilion dollarë në vjet.
 
Bujqësia është shtyrësi kryesor i humbjes së habitateve dhe diversitetit biologjik kudo në botë.
 
Sipërfaqet bujqësore janë habitate të rëndësishme për shumë bimë dhe kafshë të egra. Kur sipërfaqet bujqësore janë të menaxhuara në mënyrë të qëndrueshme, mund të ndihmojnë në mbrojtjen dhe rindërtimin e habitateve kyçe, mbrojtjen e sipërfaqeve moçalorë dhe përmirësimin e shëndetit të tokës dhe kualitetit te ujit.
 
Por nëse praktikohet pa kujdes, bujqësia paraqet rrezik të madh për specie dhe ekosistemet. Ne shumë vende bujqësia ndikon negativisht në specie prioritare të WWF-it.
 
	© Biljana Barić, DZZP
Monokultura suncokreta
© Biljana Barić, DZZP
 
	© Jasminka Radović, DZZP
Stočarstvo
© Jasminka Radović, DZZP