What would you like to search for?

Our News

SUZBIJANJE KORUPCIJE U PROSTORNOM PLANIRANJU KROZ SISTEMATSKO I RANO UKLJUČIVANJE JAVNOSTI

WWF Adria-Srbija i USAID u novom projektu za rano uključivanje javnosti u politike zaštite prirode

Beograd, 27. jul 2021. godine – WWF, svetska organizacija za zaštitu prirode, i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) pokrenule su u Srbiji projekat usmeren ka omogućavanju učešća javnosti u ranim fazama izrade politika koje utiču na zaštitu prirode. Projekat će se fokusirati na rizike od korupcije i netransparentno donošenje odluka u prostornom planiranju, koje ima dugoročni uticaj na zaštićena područja, ali na sve druge aspekte ekonomije, društva, javnog zdravlja i životne sredine. 
 
WWF prepoznaje korupciju kao jednu od glavnih prepreka u postizanju svojih globalnih ciljeva za očuvanje prirode. Ona se događa na različitim nivoima i u različitim oblicima, od plaćanja mita za pristup javnim uslugama, do korupcije visokog nivoa koja utiče na politike upravljanja prirodnim resursima. Nivo korupcije u Srbiji se ocenjuje kao visok, a posebno je njome ugrožena životna sredina jer se često ne smatra prioritetom u nacionalnim politikama i doživljava se kao finansijski teret i prepreka za ekonomski razvoj.
 
Prostorno-planski dokumenti  imaju velik značaj u definisanju korišćenja prostora i njima se dugoročno utiče na zaštitu prirodnih vrednosti. Zbog toga je važno da proces njihove pripreme i usvajanja bude transparentan i otvoren za primedbe i predloge javnosti. U Srbiji je učešće javnosti u procesima prostornog planiranja ozbiljno ograničeno i često se zloupotrebljava za poništavanje zakona i politika zaštite životne sredine. Rezultati takvih politika vidljivi su širom zemlje, u mnogim zaštićenim područjima, koja trenutno čine svega oko 7% teritorije Srbije, dok se njima istovremeno neodrživo upravlja prekomernim korišćenjem prirodnih resursa.
 
Netransparentni procesi prostornog planiranja posebno su vidljivi u oblasti izgradnje malih hidroelektrana, ali i saobraćajne infrastrukture i turističkih objekata unutar zaštićenih područja.  Negativni društveni, ekonomski i ekološki uticaji ovakvih aktivnosti se često zanemaruju  i one se, nauštrb javnog interesa, opravdavaju i  uvode u legalne tokove kroz izradu prostornih i drugih planskih dokumenata.
 
Tokom projekta WWF će analizirati zakonske i administrativne okvire radi pronalaženja nedostataka koji omogućuju korupciju i predlagati i zagovarati izmene zakona i praksi u cilju suženja prostora za korupciju u prostornom planiranju. Takođe, pružiće se direktna podrška lokalnim incijativama i organizacijama sa ciljem uključivanja i uticaja na odabrane procese prostornog planiranja koji imaju značajan uticaj na zaštićena područja i prirodne resurse.
   

 

Share This!

Help us spread the message