What would you like to search for?

Our News

Tražimo konsultanta za sprovođenje projekta "Šume hrane"

Rok za dostavljanje prijava 8. januar 2024.

1.1. Tip ugovora: Ugovor o pružanju usluga

1.2. Cilj ugovora:

WWF Adria sprovodi projekat "Šume hrane" koji podržava Banka Intesa Sao Paolo grupa kao direktan doprinos WWF-ovim naporima u očuvanju UNESCO-vog Petodržavnog rezervaza biosfere Mura - Drava - Dunav, popularno nazvanog Amazon Evrope. WWF Adria pokreće javni konkurs za stručnjaka iz oblasti permakulture koji će biti angažovan na osmišljavanju i realizaciji celokupnog procesa “Šume hrane”. Prošle godine, tokom kampanje Sat za planetu zemlju, postigli smo uspeh sa sličnim pilot projektom koji je dobro prihvaćen među građanima Sombora. Ove godine planiramo da širimo ideju vraćanja prirodi onoga što smo joj uzeli na još tri lokacije. WWF Adria će posaditi tri "šume hrane" u regionu Gornje Podunavlje.
 
"Šuma hrane" je vrsta voćnjaka po principu perkakulture sa raznovrsnim velikim i malim biljkama koje su posađene na način koji je na duže vreme održiv, dugoročan i najbliži prirodnom ekosistemu.

1.3. Trajanje ugovora:

Usluga treba da bude izvršena najkasnije do 20. decembra 2024. godine. Procenjeno trajanje usluge nije duže od 150 dana (za sve tri “sume hrane”), uključujući:
 
 • Završetak projekta "šuma hrane" od pripreme organizacione šeme, sadnje i izveštavanja nakon završetka;
 • Sprovođenje edukativne radionice o permakulturi za učenike osnovne škole, budući da će "šume hrane" biti posađene unutar dvorišta škola u Somboru, Novom Sadu i Bačkoj Palanci.
1.4. Ishodi:

Konsultantske usluge treba da obezbede sledeće rezultate:
 • Opšti pregled situacije na odabranim lokacijama
 • Odabir odgovarajućih autohtonih sadnica (100 sadnica drveća i 200 niskih biljaka po jednoj “šumi hrane”)
 • Projektovanje plana sadnje
 • Kratka edukacija o pravilnoj pripremi sadnica za sadnju
 • Učešće u sadnji na terenu
 • Kratki kurs o održavanju posađenih šuma u naredne dve godine
 • Kreiranje i sprovođenje edukativne radionice za učenike
 • Pravljenje izveštaja nakon projekta (tri izveštaja za svaku “šumu hrane” i jedan konačni).
Svi izveštaji treba da budu isporučeni u digitalnom formatu, na engleskom jeziku.

1.5. Procena troškova i predloženi raspored plaćanja:

Troškovi se plaćaju na osnovu ugovora.
Plaćanje usluga će biti izvršeno u tri rate, prema sledećem rasporedu plaćanja:
 
30% ukupnog iznosa ugovora plaća se u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora o usluzi;
40% ukupnog iznosa ugovora plaća se u martu 2024. godine, nakon definisanja sve tri organizacione šeme i svih obezbeđenih sadnica;
30% ukupnog iznosa ugovora plaća se nakon odobrenja konačnog izveštaja.

1.6. Kvalifikacije:

Očekuje se da budući pružalac usluga ispunjava sledeće uslove:
 1. Dokazano iskustvo u projektovanju i sadnj po principu permakulture.
 2. Dokazano iskustvo u obezbeđivanju neophodnog sadnog materijala, imajući u vidu da WWF insistira na autohtonim i sertifikovanim sadnicama.
 3. Mogućnost obezbeđivanja neophodnog malča za drveće u svim “šumama hrane”.
 4. Iskustvo u vođenju edukativnih radionica.
 5. Poznavanje engleskog jezika, uključujući sposobnost isporuke svih izveštaja i komunikaciju na engleskom jeziku.
 6. Iskustvo u radu sa međunarodnim organizacijama.
 7. Izuzetne organizacione i menadžerske veštine, kao i blagovremena isporuka svih usluga, izveštaja i aktivnosti navedenih u ugovoru.
 8. Poznavanje pitanja zaštite životne sredine i klimatskih promena je prednost.
1.7. Dostavljanje ponuda:

Dostavljanje CV-ja: Zainteresovani podnosioci ponuda treba da dostave CV ili CV-jeve eksperata koji dokazuju tražene kvalifikacije. CV-jevi treba da prikažu iskustvo u projektovanju i sprovođenju permakulturnih vrtova, menadžersko, finansijsko, programsko i edukacijsko iskustvo.
Tehnička ponuda: Pored CV-jeva, podnosioci ponuda treba da prilože detaljan tehnički predlog koji opisuje njihov pristup projektu "Šuma hrane" i vremenski okvir.
Finansijska ponuda: Finansijska ponuda treba da uključuje jediničnu cenu po ekspertskom danu za svaku vrstu usluge u bruto iznosu. Pored toga, podnosioci ponuda treba da naznače ukupan iznos za celokupnu konsultantsku uslugu.
Rok: Ponude se moraju dostaviti do 8. januara do, 23:59 časova, na sledeću kontakt adresu: serbia@wwfadria.org, sa naznakom "Ponuda za Konsultantsku Uslugu – “Šume hrane" u naslovu mejla.

1.8. Proces evaluacije:

Ponude će biti ocenjivane na osnovu sledećih kriterijuma:
Ekspertiza i Iskustvo (40%): Evaluacija CV-jeva kako bi se procenile kvalifikacije eksperata, uključujući broj godina iskustva u relevantnim oblastima i uspešno završeni slični projekti.
Metodologija i pristup (20%): Procena tehničke ponude kako bi se razumeo pristup podnosioca ponude.
Finansijska ponuda (40%): Evaluacija finansijske ponude kako bi se osiguralo da su jedinične cene po ekspertskom danu razumne i unutar budžetskih ograničenja.

1.9. Interna i eksterna komunikacija i vidljivost donatora

WWF Adria će imenovati kontakt osobu zaduženu za komunikaciju sa pružaocem usluga tokom izvođenja ove usluge. Tokom izvršenja ugovorenog zadatka, očekuje se od pružaoca usluga da redovno komunicira sa WWF Adria, prezentujući i diskutujući o napretku kako bi se osiguralo da finalni proizvod ispunjava ciljeve ugovora o pružanju usluga. Svi isporučeni rezultati treba da sadrže elemente vidljivosti pružaoca usluga, WWF Adrie i I Banca Intesa Sao Paolo grupe. Elementi vidljivosti treba da budu korišćeni u skladu sa smernicama brenda pružaoca usluga i navedene kompanije.

1.10. Sukob interesa

Izabrani pružalac usluga - potpisaće Ugovor sa WWF Adria Srbija, koji će sadržavati Izjavu o odsustvu sukoba interesa.


 

Share This!

Help us spread the message