What would you like to search for?

© WWF
Konkurs za dodelu strateških grantova 2024 III CIKLUS

Ako se bavite pitanjima zaštite životne sredine i klimatskih promena i registrovani ste kao udruženje građana/organizacija civilnog društva u Republici Srbiji, ispunjavate uslove da se prijavite za finansiranje projekata u visini od maksimum 18.000,00 evra kroz Program podrške OCD-ovima.
 
PROGRAM PODRŠKE
 
Program podrške OCD podrazumeva:
 • finansijsku podršku za sprovođenje projekta iz oblasti zaštite životne sredine u maksimalnom iznosu od 18 000,00 € po projektu;
 • jačanje finansijskih, programskih i operativnih kapaciteta;
 • tematsko umrežavanje OCD, institucija i domaćih i međunarodnih organizacija. 
WWF Adria Srbija raspisala je Pozive za strateške grantove:
 
POZIV ZA STRATEŠKE GRANTOVE U TEMATSKOM PODRUČJU: KLIMATSKE PROMENE
 
 • Strateški cilj 1: Promovisanje i sprovođenje istraživanja o ključnim izazovima i mogućnostima u vezi sa ublažavanjem klimatskih promena, identifikacija nedostataka u postojećim politikama i regulatornim okvirima.
 • Strateški cilj 2: Zalaganje za razvoj i implementaciju ispravnih i efikasnih lokalnih i nacionalnih javnih politika usmerenih na ublažavanje klimatskih promena, uz poseban naglasak na podsticanje obnovljivih izvora energije i smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte
 • Strateški cilj 3: Aktivno promovisanje dijaloga i učešća građana u kreiranju i podržavanju politika i reformi koje doprinose ublažavanju klimatskih promena, koristeći njihovu aktivnu podršku kao ključni element u postizanju ciljeva.
 • Strateški cilj 4: Razvoj i sprovođenje programa za podizanje svesti o važnosti ublažavanja klimatskih promena, informisanje građana o merama koje mogu preduzeti i podsticanje održivog ponašanja.
 • Strateški cilj 5: Uspostavljanje sistema praćenja i izveštavanja o napretku u smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte, omogućavajući transparentnost i odgovornost u postizanju postavljenih ciljeva. 
   
POZIV ZA STRATEŠKE GRANTOVE U TEMATSKOM PODRUČJU: ZAŠTITA SLATKOVODNIH EKOSISTEMA
 
 • Strateški cilj 1: Analiza i podizanje svesti o pretnjama za slatkovodne ekosisteme i divlji svet u Srbiji
 • Strateški cilj 2: Istraživanje i monitoring, kao i ocenjivanje stanja divljih vrsta u slatkovodnim ekosistemima, s naglaskom na ugroženim vrstama
 • Strateški cilj 3: Praćenje trenutnih politika (zakona, pravilnika) koje imaju uticaj na zaštitu i očuvanje slatkovodnih ekosistema
 • Strateški cilj 4: Razvoj predloga politika i zagovaranje primene efikasnih pravnih i regulatornih mehanizama za zaštitu voda i vodenih ekosistema
 • Strateški cilj 5: Stvaranje mehanizma za praćenje i ocenjivanje napretka u upravljanju vodama, uključujući sisteme izveštavanja i evaluacije 

POZIV ZA STRATEŠKE GRANTOVE U TEMATSKOM PODRUČJU: DIVLJE VRSTE I STANIŠTA
 
 • Strateški cilj 1: Analiza i podizanje svesti o pretnjama po životnu sredinu i divlji svet u Srbiji kroz istraživanje i zagovaranje zaštite ugroženih vrsta, staništa i ekosistema.
 • Strateški cilj 2: Podrška istraživačkim projektima i programima za monitoring i ocenjivanje stanja divljih vrsta i ekosistema, s naglaskom na ugroženim vrstama.
 • Strateški cilj 3: Razvoj predloga politika i zagovaranje primene efikasnih pravnih i regulatornih mehanizama za zaštitu divljih vrsta, uključujući sprečavanje nezakonite trgovine divljim životinjama.
 • Strateški cilj 4: Obučavanje i osnaživanje ključnih stručnjaka i zajednica u vezi sa upotrebom modernih tehnologija i metoda za nadzor i zaštitu divljih vrsta.
 • Strateški cilj 5: Stvaranje mehanizama za praćenje i ocenjivanje napretka u očuvanju zaštićenih vrsta, uključujući sisteme izveštavanja i evaluacije. 
KO MOŽE DA SE PRIJAVI?
 
Poziv je namenjen OCD koje su registrovane u Srbiji, a bave se temama zaštite životne sredine i klimatskih promena.
   
ROK ZA PODNOŠENjE KONCEPTA PROJEKTA
 
Konkurs za podnošenje koncepta projekta je otvoren do 05. maja 2024. godine, do 15:00 časova. Prijavite se!
 
POVRATNA INFORMACIJA O STATUSU PRIJAVE
 
WWF će obavestiti podnosioca koncepta projekta o statusu prijave u roku od 30 dana od dana prijema prijave.
 
ZANIMA VAS VIŠE O POZIVIMA?
 
Sva dodatna pitanja i informacije o Programu dodele strateških grantova možete uputiti pismenim putem na adresu grantovis@wwfadria.org najkasnije 15 dana pre isteka roka za prijavu. Odgovori će biti objavljeni na sajtu najkasnije 5 dana pre isteka roka za prijavu.
 
 

KAKO SE PRIJAVITI?
 
Podnošenje predloga projekata se vrši isključivo elektronskim putem, slanjem tražene dokumentacije na email adresu: grantovis@wwfadria.org
 
Potrebnu dokumentaciju pronaći ćete klikom na dugme "konkursna dokumentacija" u nastavku, kao i detaljno Uputstvo za podnošenje prijave. Odgovore na često postavljana pitanja moći ćete da pronađete na ovom linku.

 

Konkursna dokumentacija