What would you like to search for?

Our News

Tražimo evaluatore za ocenu predloga projekata u okviru trećeg strateškog granta

Rok za podnošenje prijave je1. april

Ako imate iskustva u pripremi i proceni predloga projekata finansiranih iz domaćih ili međunarodnih fondova i ako su vam poznate javne politike u oblasti zaštite životne sredine, prijavite se!

Sprovodimo treći konkurs za dodelu strateških grantova organizacijama civilnog društva u okviru projekta Bezbedna priroda i klima i potrebni su nam evaluatori koji će pregledati i oceniti najpre koncepte podnetih projekata, a onda i detaljne predloge koji su ušli u uži izbor.

U nastavku možete da pročitate detaljne uslove.
 
Tip ugovora 
Ugovor o uslugama 

Cilj Ugovora 
 
Svetska organizacija za prirodu Adria Srbija sprovodi projekat „Akcije Srbije u oblasti životne sredine, prirode i klime (u daljem tesku „SAFE Nature and Climate“) koji podržava Evropska komisija, u okviru Programa podrške civilnom društvu. Glavni cilj projekta je da se strateški utiče na osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Srbiji koji se bave navedenom temom, kroz finansijske i druge mehanizme. Važan aspekt projekta je raspodela grant podrške organizacijama koje nastoje da unaprede svoje zagovaračke kapacitete iz oblasti životne sredine i klime, a u kontekstu prsitupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. U tu svrhu, Svetska organizacija za prirodu Adrija Srbija objavljuje Treći, Četvrti i Peti poziv za dostavljanje predloga projekata za strateške grantove sa dvostepenim procesom selekcije za finansijsku podršku najbolje rangiranih projekata.
 
Konsultant će biti angažovan u sledećim aktivnostima:
  • da oceni, pregleda i proceni podnete predloge projekata Svetskoj organizaciji za prirodu Adrija Srbija, u fazi podnošenja Koncepta projekata, u skladu sa uputstvima projektnog tima koji sprovodi proces raspodele grantova i  pripremi Evaluacioni izveštaj za svaku primljenu prijavu u fazi Koncepta projekata, u skladu sa Tabelom za bodovanje;
  • da oceni, pregleda i proceni podnete predloge projekata Svetskoj organizaciji za prirodu Adrija Srbija, u fazi Detaljnog predloga projekata, u skladu sa uputstvima projektnog tima koji sprovodi proces raspodele grantova i pripremi Evaluacioni izveštaj za svaku primljenu prijavu u fazi Detaljnog predloga projekta, u skladu sa Tabelom za bodovanje.
Trajanje Ugovora
 
Usluga treba da bude završena najkasnije do, 31. jula 2024. godine kada je krajnji rok za dostavljanje Evaluacionih izveštaja.
Predviđeno vreme za obavljanje navedene usluge nije duže od 15 radnih dana (po 8 radnih sati), šta podrazumeva:
  • Evaluaciju predloga projekata primljenih u fazi Koncepta projekata i pripremu Evaluacionih izveštaja - 10 dana;
  • Evaluaciju predloga projekata primljenih u fazi Detaljnog predloga projekata i pripremu Evaluacionih izveštaja -  5 dana.
 
Očekivani rezultati 
 
Konsultantske usluge treba da obezbede sledeće rezultate:
  • Evaluacioni izveštaji pripremljeni i poslati Svetskoj   organizaciji za prirodu Adrija Srbija, u fazi Koncepta projekta, za podnete predloge projekata;
  • Evaluacioni izveštaji pripremljeni i poslati Svetskoj   organizaciji za prirodu Adrija Srbija, u fazi Detaljnog predloga projekata, za podnete predloge projekata. 
  • Evaluacioni izveštaji se dostavljaju u digitalnom obliku, na srpskom jeziku.
Predloženi raspored plaćanja 
 
Plaćanje usluge vrši se u roku od 15 dana nakon obavljenog posla.
 
Kvalifikacije
 
 
Od potencijalnog pružaoca usluga se očekuje da:
  • ima dokazano iskustvo u pripremi predloga projekata kod različitih međunarodnih i nacionalnih fondova;
  • ima dokazano iskustvo u razumevanju politika i javnog zagovaranja u oblasti zaštite životne sredine i ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promenama;
  • ima najmanje jedno dokazano iskustvo u proceni projekta. 
Komunikacija 
 
Svetska organizacija za prirodu Adrija Srbija će imenovati kontakt osobu zaduženu za komunikaciju sa pružaocem usluge tokom izvođenja ove usluge. Tokom izvršavanja ugovorenog zadatka, od pružaoca usluga se očekuje da redovno sarađuje sa Svetskom organizacijom za prirodu Adrija Srbija, predstavljajući i razgovarajući o napretku kako bi se osiguralo da konačni rezultat ispunjava ciljeve ugovora o uslugama.
 
Stručna podrška za upravljanje projektnim ciklusom 

 
Svetska organizacija za prirodu Adrija Srbija će angažovati stručnjaka za upravljanje projektnim ciklusom kako bi obezbedili dodatnu edukaciju za predstavnike komisije za evaluaciju. Odabrani pružaoci usluga za evaluaciju treba da učestvuju u ovom programu kako bi osigurali kvalitet Evaluacionih izveštaja.
 
Sukob interesa 
 
Izabrani pružalac usluga  – Konsultant  za evaluaciju granta  će potpisati Ugovor sa  Svetskom organizacijom za prirodu Adrija Srbija, koji će sadržati izjavu o nepostojanju sukoba interesa.
 
Način konkurisanja za Konsultanta za evaluaciju granta
 
Molim vas da dostavite svoj CV i predlog cene za ovaj konsultantski angažman na i-mejl adresu: ibuljan@wwfadria.org i msvabic@wwfadria.org najkasnije do ponedeljka 01.04.2024., do 23:59 časova.
Predlog cene se dostavlja u bruto iznosu.
 
*Napomena: Biće kontaktirani samo oni kandidati koji uđu u uži izbor. 

Share This!

Help us spread the message