What would you like to search for?

ODGOVORNO UPRAVLJANJE ŠUMAMA
© Bruno Maric

Radimo na promovisanju odgovornog upravljanja šumama u Bosni i Hercegovini i na prevenciji nezakonite seče drva na tržištu EU.

U čemu je problem?
Uništavanje šuma dovodi do narušavanja celokupnog kopnenog ekosistema. Šume ne podrazumevaju samo drveće, već i sav biljni i životinjski svet koji u njima živi. Šumski pokrov je od presudne važnosti i za okolna poljoprivredna staništa zbog zaštite od erozije i očuvanja vodnog režima. Šume su ujedno i jedan od najznačajnijih ekonomskih resursa.

Zasad je šumarski fokus WWF Adrije u Bosni i Hercegovini, koja osim šumarske važnosti sa svojim središnjim položajem u regiji, treba da osigurava nesmetano kretanje životinja i odvijanje ekoloških procesa i u zemljama u okruženju.
Šta radimo?
WWF i IKEA pokrenuli su Program o partnerstvu čiji je deo i projekt "Promovisanje odgovornog upravljanja šumama za podršku održivom razvoju u Bosni i Hercegovini" još od 2012. godine. U prvoj fazi projekta započelo se FSC sertifikovanjem šuma u Tuzlanskom kantonu, a time i prevencijom nelegalne seče šuma i trgovine drvom.

U nastavku projekta smo, uz sertifikovanje šuma u Srednjobosanskom kantonu, počeli da radimo na izradi novog Vodiča za šume visoke zaštitne vrednosti i podizanje svesti i znanja o EU Uredbi o drvu ( EU Timber Regulation). Osnovana je i platforma koja okuplja glavne donosioce odluka izrade nacrta Zakona o šumama, kojima osigurava otvorenu raspravu o novom Zakonu i pruža dodatna znanja o šumarskim praksama u EU i susednim zemljama. Takođe, osnovana je radna grupa za izradu FSC Standarda Bosne i Hercegovine.
U poslednjoj fazi projekta donesen je i usvojen FSC standard BiH, u koji su uključena oba entiteta, kao i distrikt Brčko. Ovaj standard stupio je na snagu u martu 2020. Sva šumarska preduzeća u BiH trebalo bi da se prebace na korišćenje novog standarda.
 
Kako to radimo?
Uz našeg glavnog partnera na projektu, Šumarski fakultet u Sarajevu, mnoge aktivnosti smo sprovodili uz podršku šumarskih stručnjaka iz Portugala i Slovenije. Projekat je predstavljen nadležnim ministarstvima oba entiteta, koja redovno obaveštavamo o svim rezultatima. U sprovođenje projekta uključena su i kantonalna nadležna ministarstva, te uprave poduzeća čije se šume sertifikuju. Radna grupa za izradu FSC Standarda sarađuje s Konsultativnim forumom koji okuplja velik broj stručnjaka i institucija, čime je ojačan participatorni proces upravljanja šumama. Učestvovanje lokalnih zajednica i civilnih društava ojačano je i njihovim uključivanjem u procese sertifikovanja šuma.

Projektni tim priprema radne materijale, prevodi i analizira ih, te pruža svu organizacijsku i logističku podršku FSC radnoj grupi i kantonalnim timovima za sertifikovanje šuma, te pruža edukaciju o  šumarskim praksama u EU i susednim zemljama.
S kim sarađujemo?
Sve aktivnosti projekta sprovode se u partnerstvu sa Šumarskim fakultetom u Sarajevu, te u saradnji s predstavnicima federativnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kantonalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Radna grupa za razvoj FSC standarda, koja je započela sa radom početkom 2016. godine, broji 23 člana, predstavnika raznih šumarskih institucija Bosne i Hercegovine. 
Koje su velike pobede?
  • Bosna i Hercegovina prva je i trenutno jedina država u regiji koja ima svoj FSC standard, čime je preduzećima u BiH olakšan put do FSC sertifikata i međunarodnog tržišta. Taj sertifikat garantuje da se šumom u odrađenoj firmi upravlja transparentno, u skladu sa ključnim međunarodnim propisima i domaćom legislativom, uključujući veći stepen zaštite prirode. 
  • Zajednno sa svojim partnerima uspešno smo sproveli sertifikovanje 56.000 ha šuma tuzlanskog kantona, te 184.205,43 ha šuma srednjobosanskog kantona. 
  • Godišnji paneli platforme o izradi nacrta Zakona o šumama jedino su mesto u Federaciji BiH na kojem svi ključni donosioci odluka za jednim stolom razmjenjuju mišljenja i stavove o nacrtu Zakona i šumarskim praksama